Construction of two mathematical models for prediction of bacterial sRNA targets

Yalin Zhao, Hua Li, Yanyan Hou, Lei Cha, Yuan Cao, Ligui Wang, Xiaomin Ying, Wuju Li

Center of Computational Biology, Beijing Institute of Basic Medical Sciences, Beijing 100850, China