sRNATarget

Publications

 

1. Zhao Y, Li H, Hou Y, Cha L, Cao Y, Wang L, Ying X, Li W. Construction of two mathematical models for prediction of bacterial sRNA targets. Biochem Biophys Res Commun. 2008 Jul 25;372(2):346-50. Epub 2008 May 21.
2. Yuan Cao, Yalin Zhao, Lei Cha, Xiaomin Ying, Ligui Wang, Ningsheng Shao, Wuju Li. sRNATarget: a web server for prediction of bacterial sRNA targets. Bioinformation. 2009, 3(8):364-366.