Construction of mathematical model for high-level expression of foreign genes in pPIC9 vector and its verification

Bingli Wu, Lei Cha, Zepeng Du, Xiaomin Ying, Hua Li, Liyan Xu, Xiaofei Zheng, Enmin Li, Wuju Li